BZOVÍK

16.02.2012 13:58

Filiálky:

Jalšovík
Kozí Vrbovok
Uňatín

 

Správca farnosti:

ThDr. Pavol Párničan
správca farnosti

 

Kontakt: 

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Bzovík
č.197
962 41 BZOVÍK

Tel.: (045) 55 24 164

Mail:
bzovik@fara.sk

Web:
www.fara.sk/bzovik

 

Rozhovor o farnosti

Rozhovor s bývalým administrátorom farnosti Mgr. Pavlom Lukáčom

Prezradíte mi na úvod niečo o sebe?
Môžem Vás poprosiť o predstavenie Vašej farnosti Bzovík?
Správca: Mgr. Pavel Lukáč, administrátor farnosti.
Kostol: sv. Štefana Kráľa (1606).
Poklona: 2. jún.
Obyvateľov: 982, rímskokatolíci: 900, evanjelici: 39, ostatní: 18, neveriaci: 25.
Filiálky: Dolné Mladonice, Jalšovík, Kozí Vrbovok, Uňatín, Osada: Viničky.
Osobnosti farnosti: Moyzes Štefan, Dr., biskup, prvý predseda Matice slovenskej, pôsobil ako kňaz na Bzovíku v r. 1823.
Hattala Martin, prof. Dr., jazykovedec, autor Krátkej mluvnice slovenskej. Pôsobil ako kaplán na Bzovíku okolo roku 1848.
Hnilica Pavol, biskup, rodák z Uňatína nar. 1921 zomrel 8.10.2006. Bol pochovaný 18. 10.2006 v krypte katedrály Jána Krstiteľa v Trnave.
Hrčka Pavel, jazykovedec, rodák z Uňatína, žije v Novej Bani.

Aké aktivity fungujú vo Vašej farnosti?
Detský spevokol spieva pri detských sv. omšiach, počas októbra sa modlievajú posv. ruženec a v pôstnom období krížovú cestu, ktorú si deti sami pripravia. Každé Vianoce je vo farskom kostole Jasličková pobožnosť formou divadelného predstavenia. Pred pôstnym obdobím sa koná farský ples. Počas príprav na birmovku si birmovanci pripravujú pôstnu akadémiu na Kvetnú nedeľu, pri sv. omšiach majú liturgickú službu a zapájajú sa do modlitby posv. ruženca v októbri a krížovej cesty v pôste. V mesiaci október sa predmodlievajú ruženec členovia Ružencového bratstva zo Bzovíka a Jalšovíka. Každý štvrtok býva vo farskom kostole po sv. omši adorácia Najsvätejšej sviatosti a 2. júna celodenná poklona. V niektoré prvé soboty sa organizuje púť na Staré Hory. Vo farnosti pôsobí spoločenstvo Modlitby matiek, Mariánska družina, „starší“ mladí sa stretávajú na spoločnej modlitbe a na Štedrý večer chodievajú spievať koledy starým ľuďom.

Vo Vašej farnosti sa slávia tzv. Prevody. Čo to vlastne je, kedy a ako sa táto slávnosť slávi?
V roku 1670 prišli na hrad Bzovík jezuiti, ktorí tu a v okolí Bzovíckeho hradu obnovili rímskokatolícku farnosť. Na pamiatku tejto udalosti ako aj návratu Božieho ľudu do lona katolíckej Cirkvi sa každoročne od roku 1715 v nedeľu po Veľkej noci slávia prevody.

Od júla 2008 Vaša farnosť patrí do dekanátu Krupina. Ako vnímate túto zmenu, čo od nej očakávate?
Myslím, že bolo vhodné urobiť Krupinu sídlom dekanátu, pretože je to tu najbližšie mesto. V podstate sa v dekanáte nič nezmenilo, len názov a pribudla doň Krupina. Očakávania sú hlavne na novom dekanovi, ktorý musí zvládať funkciu farára vo farnosti a dekana pre celý dekanát. Takže napr. promptné vybavovanie dekanskej agendy a záležitostí, ktorými sa budeme na pána dekana obracať, lepšiu koordináciu v spolupráci medzi farnosťami a pod..

Ďakujem za rozhovor a prajem hojnosť Božieho požehnania vo Vašej kňazskej službe.