Farská rada do roku 2011

Farská rada bola volená v mesiaci jún 2009. Funkčné obdobie členov je 5 rokov. Farská rada má dve časti: Farská ekonomická rada a Farská pastoračná rada.

ZOZNAM ČLENOV:
- FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA:

 

 
Ing. Jaroslav Bellák
Mobil: +421 918 492 826
Tel.: +421 45 555 03 27
Mail: manager@krupina.sk
  Dušan Kráľovič
Mobil: +421903632312
Mail: kralovic@k-krby.sk
 
Ing. Stanislava Pavlendová
Mobil: +421903254491
  Bc. Anna Surovcová
Mobil: +421903969345
Mail: aninasur@gmail.com

 

- FARSKÁ PASTORAČNÁ RADA:        
       
sr. Štefánia Alžbeta Nováková
Mobil: +421908313274
       

 

Katechetická sekcia:   Stavebná sekcia:   Formačná sekcia:
   
Ing. Mgr. Adriana Balážová
Tel.: +421455511008
Mobil: +421907602351
  Ing. Jozef Daniel
Mobil: +421918516782
Mail:
jozef.daniel@skgeodesy.sk
  Iveta Oravcová
Mobil: +421911358853
Mail:
iveta.oravcova@skgeodesy.sk

 

Charitatívna sekcia:   Mládežnícka sekcia:   Mediálna sekcia:
   
Ing. Tibor Tuhársky
Mobil: +421907722833
Mail:
tuharsky@slovanet.sk
  Štefan Turák
Mail: turakstefan@azet.sk
  Daniela Vicianová
Mobil: +421914254384
Mail: dvicianova@gmail.com

- Farská pastoračná i ekonomická rada je v duchu cirkevného práva poradným orgánom správcu farnosti, ktorému ako vlastnému pastierovi farnosti prislúcha rozhodovacia právomoc. FR s jej sekciami mu majú napomáhať pri rozvíjaní jednotlivých oblastí farského života. Členovia sekcií farskej pastoračnej rady sú externými členmi FR. Internými členmi sú vedúci jednotlivých sekcií FPR, ktorých fotografie a kontakty budú v najbližších dňoch na nástenke, a na ktorých sa môžete obracať so svojimi návrhmi v príslušných oblastiach. Stretnutia farskej ekonomickej i pastoračnej rady a jej sekcií zvoláva správca farnosti, alebo ak uzná za vhodné ním poverená osoba. Stretnutia sekcií farskej pastoračnej rady zvoláva správca farnosti spravidla každé dva až tri mesiace, prípadne podľa potreby aj častejšie. Návrh na stretnutie členov sekcie FPR môže dať aj vedúci sekcie a po konzultácii a súhlase správcu farnosti ohľadom termínu a obsahu stretnutia môže zvolať členov sekcií.