Farská rada do roku 2009

Do júna 2009:
Farská rada má 15 volených a 5 menovaných členov. Posledné voľby sa konali v júni roku 2003. Funkčné obdobie členov je 5 rokov, avšak z dôvodu výmeny kňazov sa toto obdobie na stretnutí 7.7.2008 predĺžilo do júna 2009.

ZOZNAM ČLENOV:
- volení členovia:
Jozef Baculík
Ing. Erich Krátky
Ing. Tibor Tuhársky
Cecília Alakšová
Ing. Jaroslav Bellák
Ing. Stanislava Pavlendová
Ing. Pavol Hucák
Ing. Jozef Daniel
Bc. Milan Parničan
Ing. Pavol Lopušník
Ivana Machovičová
Ing. Jozef Capuliak
MUDr. Peter Uhrík
Milan Sýkora
Ján Dado

- menovaní členovia:
Mgr. Anna Ližbetinová
Bc. Anna Surovcová
Elena Machovičová
Anna Sýkorová
Iveta Oravcová