Rok viery

Benedikt XVI. vyhlásil Rok viery apoštolským listom Porta fidei. Začína sa 11. októbra 2012 - na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a potrvá do 24. novembra 2013. Podľa apoštolského listu má Rok viery dopomôcť k novému obráteniu k Pánovi Ježišovi a k znovuobjaveniu viery, aby sa všetci členovia Cirkvi stali dôveryhodnými a radostnými svedkami zmŕtvychvstalého Pána v dnešnom svete a boli schopní ukázať „dvere viery“ mnohým hľadajúcim.

Na diecéznej úrovni má byť Rok viery „obnovenou príležitosťou kreatívneho dialógu medzi vierou a rozumom prostredníctvom sympózií, konferencií a špeciálneho štúdia najmä na katolíckych univerzitách, ako aj priaznivým časom pokánia, počas ktorého budeme žiadať Božie odpustenie, aj a najmä za hriechy proti viere.“

Rok viery bude sprevádzaný mnohými podujatiami na úrovni všeobecnej Cirkvi i na úrovni partikulárnych cirkví, pričom informácie o väčšine z nich sú a budú dostupné i prostredníctvom internetu:
Oficiálna vatikánska stránka Roku viery: [EN, IT, ES]

www.annusfidei.va
Rok viery na stránkach Tlačovej kancelárie KBS: [SK]
www.tkkbs.sk
Rok viery na stránkach Bratislavského arcibiskupstva: [SK]
www.abu-bratislava.sk
Apoštolský list motu proprio najvyššieho veľkňaza Benedikta XVI., ktorým sa oznamuje Rok viery: [SK]
Apoštolský list Porta fidei
Nóta Kongregácia pre náuku viery s pastoračnými usmerneniami na Rok viery: [SK]
Nóta s pastoračnými usmerneniami
Dekrét o udelení úplných odpustkov v súvislosti so slávením Roka viery: [SK]
Dekrét o udelení odpustkov