Sebechleby

29.04.2012 15:54

Filiálka:

Ladzany

Správca farnosti:

Mgr. Daniel Markovič
administrátor farnosti

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Sebechleby
962 66 Sebechleby pri Krupine

Tel.: (045) 559 17 06

Mail:
fara.sebechleby@post.sk
sebechleby@fara.sk
Web:
www.fara.sk/sebechleby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebechleby

Sebechleby

Kalvária

 

Rozhovor o farnosti:

Rozhovor s bývalým správcom farnosti Mgr. Jánom Mozoľom

Prezradíte mi na úvod niečo o sebe?
Pochádzam z Krupinského okresu z obce Rykynčice a narodil som sa v Krupine. Za kňaza som bol vysvätený 12. júla 1999. Mal som vtedy už 38 rokov. Ako kaplán som pôsobil jeden rok v Zlatých Moravciach. Potom vo farnosti Šrobárová (na juhu Slovenska pri Hurbanove), kde sme postavili peknú faru a aj kostol Božiemu milosrdenstvu na filiálke Mudroňovo. Najdlhšie, viac ako štyri roky som pôsobil na Záhorí v Lozorne, odkiaľ som spravoval farnosť Jablonové. Od 15. novembra 2006 pôsobím v Sebechleboch.

Môžem Vás poprosiť o predstavenie Vašej farnosti?
Rím. kat. farnosť Sebechleby susedí z hornej strany smerom na Krupinu s farnosťou Hontianske Nemce a z dolnej strany smerom na Dudince s farnosťou Šipice. Podľa štatistík má obec okolo 1280 obyvateľov, z toho 1148 obyvateľov sa hlási ku katolíckej viere. K farnosti patrí aj filiálka Ladzany. Je to susedná obec smerom na Dudince s 320 obyvateľmi, z nich 112 sa hlási za katolíkov. Farským kostolom je kostol sv. Michala, archanjela, v ktorom je aj kaplnka sv. Jozefa. Na Starej hore máme kaplnku sv. Urbana (1737) a v dedine sa nachádza aj kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Vo filiálke Lazany sme v roku 2007 zriadili kaplnku na Obecnom úrade.
Sebechleby sú starobylou farnosťou. Jej historické bohatstvo je dané i tým, že táto obec bola kedysi povýšená na zemepánske mestečko. Stalo sa tak za panovania kráľa Žignunda v roku 1411. Kresťanstvo do Hontu preniklo spolu s rímskymi légiami. Najstarší záznam o obci Sebechleby je z roku 1135, kedy sa Sebechleby spomínajú v zakladajúcej listine Bzovského opátstva. Prvý písomný záznam o kostole je z roku 1295, kedy si obyvatelia postavili kostol - ecclesia magnifica (kostol velikánsky).
V roku 1543 Turci vnikli do Sebechlieb a vypálili mestečko. Asi 500 obyvateľov odvliekli do zajatia a 600 ľudí zomrelo od hladu. Kostol kvôli tomu, aby ho Turci nezneuctili, zbúrali baníci z Banskej Štiavnice, ostalo len sanktuárium na ktorom sú doteraz zachované kamenné gotické okná. Po skončení Tureckej okupácie v roku 1608 pristavili pôvodnému sanktuáriu loď kostola. Potom prišla reformácia. V roku 1703 kostol vyhorel spolu s farou, školou a polovicou mesta z dolnej strany, ale následne ho opravili. V roku 1740 začali stavať ku kostolu vežu. Do veže uložili relikvie sv. panny Pudentiány. Farnosť kedysi patrila do Ostrihomskej diecézy. Spravovali ju ostrihomskí pátri, ktorí tu mali aj majetok. Svedčí o tom latinský nápis na veži, ktorý v preklade znie: Dali postaviť a obnoviť ostrihomskí pátri, keď na uhorských trónoch vládla Mária. Myslí sa tu na Máriu Teréziu. V ňom je zašifrovaný aj rok ukončenia stavby veže, ako rok 1744.

Čím je Vaša farnosť zaujímavá?
Naša farnosť je zaujímavá polohou. Nachádza na okraji Štiavnických vrchov, obklopuje ju krásna príroda. Turistickým zážitkom pre domácich farníkov, ale najmä pre hostí a to nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia je návšteva sebechlebských vinohradníckych osád Stará hora a Mladá hora. Je tu aj priehrada, „raj“ pre domácich, ale i okolitých rybárov.
Vo farnosti konáme početné duchovné podujatia a slávnosti. Naposledy, na sviatok Povýšenia kríža, sme slávili svätú omšu pri kríži na Mladej hore. Popoludní sme si vykonali krížovú cestu smerom k „bielemu“ krížu, od ktorého je nádherný výhľad na Sebechleby a okolie (pekné turistické miesto). Krížovú cestu postavili veriaci muži našej farnosti v roku 2007.

Aké aktivity fungujú vo Vašej farnosti?
Naše duchovné aktivity sú spojené vždy s nejakou liturgickou slávnosťou. Najstaršia a najznámejšia je Deviatnik k sv. Jozefovi. Pred slávnosťou sv. Jozefa počas deviatich dní v kaplnke sv. Jozefa sa modlíme Deviatnik k sv. Jozefovi. Na každý deň pozývame ako hosťa kňaza z inej farnosti, ktorý sa nám v homílii prihovára na určenú tému. Deviatnik je duchovnou obnovou našej farnosti.
Sebechleby sú vinohradníckym krajom. Je tu veľká úcta k svätému Urbanovi, patrónovi vinohradníkov, aj keď sa do našej farnosti „tlačí“ Dionýz. Na svätého Urbana slávime sv. omšu pri kaplnke sv. Urbana na Starej hore. Ďakujeme tak Bohu za dar viniča, vína a prosíme ho o požehnanie úrody. Do kaplnky prichádzame aj na sviatok sv. Anny, ktorá je spolupatrónkou spomínanej kaplnky. Svätou omšou vzdávame vďaky Bohu za príkladný život matky Panny Márie.
V roku 1785 sebechlebský rodák, kňaz Juraj Šorec dal na Mladej hore medzi vinnými „chyžkami“ postaviť kamenný kríž. Bol zničený, ale v roku 1962 bol nahradený novým. Pri ňom slávime počas roka dve sv. omše. Prvú začiatkom mája ako prosbu o požehnanie úrody, druhú ku cti sv. Kríža na sviatok Povýšenia svätého Kríža. Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie slávime sv. omšu pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Na Veľký piatok sa modlíme krížovú cestu smerom na Kalváriu. Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi konáme procesiu okolo kostola a v dedine. Včelári našej farnosti, ale i z okolia, oslavujú svojho patróna sv. Ambróza, biskupa slávnostnou sv. omšou obetovanou za včelárov a včely. Pri väčšine týchto slávností nás sprevádza dychová hudba zo Sebechlieb.
Vo farnosti máme rôzne modlitbové stretnutia. Vo štvrtok večer adorujeme pred Sviatosťou Oltárnou. Prvú sobotu v mesiaci sa modlíme Večeradlo modlitby s Pannou Máriou v kaplnke sv. Jozefa. Každý desiatok ruženca obetujeme na úmysly, ktoré si farníci priniesli. Vo farnosti pôsobia modlitbové spoločenstvá: Ružencové spoločenstvo, Rodina Nepoškvrnenej, spoločenstvo sv. Vojtecha, bratstvo sv. Jozefa a Svätá rodina hľadá prístrešie. Spoločenstvá organizujú rôzne púte (tento rok na Staré Hory a Velehrad).
Venujeme sa aj deťom. Detskú sv. omšu mávame v piatok. Počas týždňa si nacvičíme piesne, ktoré vo sv. omši a pri pobožnostiach spievame. Chlapci miništranti sa v auguste zúčastnili na 1. ročníku súťažného festivalu Hontfest v Dudinciach. S miništrantmi hrávame futbal, chodíme na rôzne turnaje. V máji sme hrali v Banskej Bystrici v saleziánskom stredisku Sales. Tam sme miništrantský turnaj o putovný pohár sv. Cyrila a Metoda vo svojej kategórii vyhrali. Cez mesiac október sa deti a mládež modlia posvätný ruženec, cez pôst detskú krížovú cestu. Na Vianoce s deťmi pripravujeme vianočný duchovný program. Cez fašiangy sme sa stretli na spoločnej zábave. Deti a mládež sa stretávajú pri rôznych príležitostiach na fare.

Od júla 2008 Vaša farnosť patrí do dekanátu Krupina. Ako vnímate túto zmenu, čo od nej očakávate?
Osobne by som si prial, aby sa Krupina ako dekanské mesto stala pre veriacich centrom duchovného života nášho hontianskeho regiónu, kde by svoje miesto našli nielen farníci z Krupiny, ale aj farníci z priľahlých farností, nakoľko veľmi často navštevujú toto mesto. Mnohí farníci pracujú v tomto meste a majú tam svoje rodiny. Krupina by sa mohla stať centrom rôznych duchovných aktivít pre mládež a rodiny, i starších veriacich. Prajem si dobrú spoluprácu medzi farnosťami v novovytvorenom dekanáte.

Ďakujem za rozhovor a prajem hojnosť Božieho požehnania vo Vašej kňazskej službe.