Stretnutie farskej rady 23.9.2008

Farská rada Rímskokatolíckeho dekanského farského úradu Farnosti Narodenia Panny Márie v Krupine (ďalej len „FR“), na svojom zasadnutí dňa 23.09.2008 v budove farského úradu v Krupine, prerokovala nasledovné:

Zhodnotenie plnenia úloh z posledného stretnutia
Pán dekan zhodnotil priebeh hodovej slávnosti ako víziu do budúcnosti a možnosť spolupráce s evanjelickou cirkvou a Mestom Krupina. Je potrebné zosúladiť jednotlivé programy, nakoľko oslavy evanjelickej cirkvi aj mesta sú v mesiaci september.
Bola zhodnotená práca zboru a vydanie prvého profilového CD.
Pán dekan oznámil, že na misijnú nedeľu farnosť navštívi spevokol z farnosti Litava.
Bol prednesený návrh, aby sa práca žalmistov sústredila počas väčších sviatkov.
Pán dekan oznámil, že pre lektorov a iných záujemcov pripravuje biblický kurz o sv. Pavlovi.
Pán dekan poďakoval pánovi kaplánovi za prácu a venovanie sa miništrantom.
Stretnutia mládeže – bolo prednesené upozornenie, že je potrebné vykurovanie v klubovni zveriť zodpovednej osobe spomedzi mladých.
Pán dekan oboznámil s plánovaným výletom pre deti na chatu pri Banskej Belej, s formačným víkendom pre birmovancov 21.-23.11.2008 a s víkendovou duchovnou obnovou pre spolupracovníkov farského úradu 28.-30.11.2008.
Pán dekan zhodnotil prácu mediálnej komisie. V Hontianskych novinách vznikla stránka dekanátu, v budúcnosti sa plánuje spolupráca s mestskou televíziou.
V rámci komisie pre liturgiu sa stretli akolyti a budú mávať pravidelné stretnutia.
Tradícia sv. omší na Gerlachu sa začala sv. omšou 15.09.2008.
Nakoľko do správy farnosti Krupina pripadla aj Obec Žibritov, pán dekan navrhol slávenie sv. omše v tejto obci raz do roka buď v kultúrnom dome alebo na voľnom priestranstve pred miestnou zvonicou.
Pán dekan upozornil, že Dom Nádeje je výzvou pre charitnú činnosť vo farnosti a spoločne s riaditeľnou Bc. Lýdiou Štímelovou oboznámili prítomných, že sa plánujú v Dome Nádeje (ďalej aj „DN“) sv. omše počas sviatkov, do kostola sa vrátil oltár, ktorý bol umiestnený v kaplnke DN, bude zhotovený nový oltár, obetný stôl, sedes a lavice do kaplnky v DN, ozvučenie kaplnky a chodby pred kaplnkou. Pán dekan oboznámil s návrhom, aby v DN bola pracovne prítomná ženská rehoľná komunita, zvažuje Vincentky, Satmárky, alebo sestry Božského srdca. Riaditeľka DN upozornila, že zamestnanie rehoľných sestier nemôže byť na úkor terajších zamestnancov, teda možnosť zamestnania by bola iba v prípade vytvorenia nových pracovných miest alebo prirodzeného úbytku terajších zamestnancov. Prerokované bolo ubytovanie sestier. Primátor Mesta Ing. Vazan oboznámil s plánom odovzdávania nových nájomných bytov do užívania na Spitzerovej ulici, kde bude k dispozícii 26 bytov s cenou nájmu cca 6.200,- Sk mesačne.
Pán dekan poďakoval riaditeľke DN za doterajšiu spoluprácu.
V rámci ekonomicko-technickej komisie bola prerokovaná oprava múru v klubovni, pán primátor prisľúbil vykonať túto opravu ešte v túto jeseň.
Pán dekan oboznámil, že farský úrad bol oslovený Mestom Krupina s ponukou na odkúpenie pozemku, ktorý je prístupovou cestou k areálu firmy Wittur. Malo by ísť o pozemok s výmerou 770 m2, s tým, že znalec ohodnotil tento pozemok od 150,- Sk – 179,- Sk, teda podľa primátora by malo ísť o 103.570,- Sk. Primátor za odpredaj tohto pozemku sa zároveň zaviazal, že Mesto Krupina preinvestuje finančné prostriedky v tzv. Katolíckom dome. Pán dekan, pán primátor a členka FR informovali o priebehu vzájomnej spolupráce pri rekonštrukcii Katolíckeho domu. Primátor informoval, že ešte v tomto roku sa plánuje ukončenie rekonštrukcie z vonkajšej strany budovy, ktorú treba počas zimy udržiavať a na jar je plánovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov. Ďalej informoval, že spodná časť budovy je vhodná na komerčný prenájom, nakoľko je tu vybudovaný samostatný vstup. Primátor požiadal o poskytnutie vrchnej časti budovy pre folklórny súbor Hont a iné voľnočasové aktivity. Riaditeľka DN navrhla spodnú časť budovy využiť ako denný stacionár pre klientov DN, resp. ako dennú „škôlku“ pre seniorov.
Bolo poukázané, že tak, ako to bolo v minulosti plánované, je potrebné časť budovy využívať komerčne, nakoľko režijné náklady na prevádzku budovy sú vysoké tieto by mali byť financované práve z nájmu časti budovy. Bc. Štímelová spresnila, že zo strany DN by šlo voči farskému úradu o komerčný nájomný vzťah.
Rekonštrukcia katolíckeho domu bude vyžadovať ďalšie náklady, preto je potrebné určiť zámer využitia priestorov, aby sa rekonštrukcia mohla tomuto zámeru prispôsobiť. To isté sa týka aj budovy na Líške.
Bola vznesená otázka, či nájomcovia pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve farského úradu, si plnia svoje povinnosti. Bola prednesená informácia, že firma Agrochov je jediná, ktorá platí nájomné podľa výmeru, ktorý určil biskupský úrad a iných nájomcov nemáme.

Diskusia, rôzne
Pán dekan vyzval zúčastnených členov FR k diskusii.
Pani H. Machovičová ospravedlnila svoju neúčasť na ďalších stretnutiach FR z dôvodu operácie a na podnet nemenovaných farníkov navrhla ofery pre zamestnancov kostola, pretože ich príjmy sú nízke.
Bolo upozornené, že je potrebné opraviť ozvučenie v chodbe kostola, pretože toto po rekonštrukcii ozvučenia v kostole nie je funkčné. Bolo oznámené, že ozvučenie robila profesionálna firma, preto člen FR nie je kompetentný do tohto ozvučenia zasahovať a bude potrebné kontaktovať túto firmu.
Bolo upozornené, že je potrebné zrekonštruovať chodník okolo kostola, resp. okolo múru okolo fary. Prednesená bola informácia, že táto oprava je naplánovaná už v najbližších dňoch.
Pán dekan informoval o reštavrácii sôch z kostola a zakúpení nových sôch.