Stretnutie farskej rady 7.7.2008

Farská rada Rímskokatolíckeho dekanského farského úradu Farnosti Narodenia Panny Márie v Krupine (ďalej len „FR“), na svojom zasadnutí dňa 07.07.2008 v budove farského úradu v Krupine, v rámci svojich komisií prerokovala nasledovné:

- Liturgická komisia
- Oboznámenie s pôsobením chrámového zboru vo farnosti, jeho zameraním a aktivitami v rámci liturgie.
- Pán dekan oznámil plánovanú slávnosť z príležitosti vzniku Krupinského dekanátu okolo dátumu hodov 8.9.2008 za účasti nášho diecézneho biskupa a všetkých dekanov banskobystrickej diecézy.
- Bolo skonštatované, že chrámový zbor potrebuje reorganizáciu a doplnenie mužských hlasov. Je potrebné osloviť nových ľudí, ktorí by mali záujem spievať v zbore. Novonahraté CD bude zbor ponúkať pri vystúpeniach v iných farnostiach.
- Pán dekan navrhol zorganizovať lektorov a ponúknuť im formačný biblický kurz z príležitosti Roku sv. Pavla.
Bolo prednesené, že zapisovanie lektorov v minulosti fungovalo, avšak keď sa do sv. omší začali zapájať ľudia, ktorí mali úmysle sv. omše, títo väčšinou aj čítali lekcie, preto zapisovanie už nemalo svoje opodstatnenie.
Pán dekan navrhol, aby sa zapisovanie praktizovalo aspoň cez nedele a sviatky.
- Bolo prednesené upozornenie, že vo farnosti by mali pôsobiť aj žalmisti, ktorí by mali žalmy spievať z ambónu. Títo vo farnosti nie sú. Treba osloviť spevákov a zorganizovať ich na spev žalmov aspoň počas nedieľ a sviatkov.

- Formačná komisia
- Pán kaplán zhodnotil stav miništrantov vo farnosti s tým, že miništrantov vo farnosti je dosť a až cez školský rok sa ukáže, ktorým oblastiam sa bude treba venovať. Upozornil, že je dôležité, aby miništranti mali rozdelené služby, aby boli zapojení do liturgie a tiež poukázal na osobné oslovenie nových chlapcov a kontakt s nimi.
- Oboznámenie s fungovaním mládežníckych stretnutí v minulosti. Navrhnuté bolo, aby stretnutia pre mladšiu mládež naďalej fungovali v piatok, kedy sú aj mládežnícke sv. omše a stretnutia pre staršiu mládež boli navrhnuté na sobotný večer. Je potrebné zapojiť animátorov.
Pán dekan oboznámil s plánovanými duchovnými obnovami pre mladšiu aj staršiu mládež v Stožku a Banskej Belej.
- Boli navrhnuté stretnutia mladých manželov a stretnutia aj starších manželov, prípadne spoločné stretnutie mladších i starších.
- Upozornenie, aby sa nemenili časy sv. omší v nedeľu a aby tieto neboli dlhšie ako 1 hodinu, pretože farníci zo vzdialených lokalít majú obmedzený počet autobusových spojov.

- Komisia pre charitu
- Oboznámenie s pôsobením Dcér kresťanskej lásky v Dome nádeje.
- Akolyti oboznámili so systémom prinášania Eucharistie do domovov dôchodcov a chorým v meste.
Pán dekan navrhol, aby prinášanie Eucharistie bolo ponúknuté aj chorým, ktorých kňazi chodia spovedať pred 1. piatkom.
- Oboznámenie, že sv. omše v nemocnici zanikli z dôvodu, že na tieto sv. omše chodil veľmi malý počet ľudí a navrhla, aby aspoň raz do mesiaca bola slúžená sv. omša v kaplnke Domu nádeje.
- Upozornenie, že sa neslúžia sv. omše na Gerlachu a na Širokých Lúkach. Ide o záujem zo strany ľudí, keby bol väčší, sv. omše by sa tu mohli sláviť pravidelne.

- Ekonomická komisia + technická komisia
- Pán dekan oboznámil s prípravou opravy podporného múru na klubovni, v ktorej je trhlina v stene z iniciatívy bývalého pána farára. Opravu má koordinovať pán primátor.
Členovia FR oboznámili pána dekana s budovou školy na Líške, na ktorej sa opravila strecha. Pred ďalšou investíciou je potrebné vypracovať zámer, na ktorý sa táto budova bude používať. Navrhnutý bol formačno-rekeačný zámer.
Bolo prednesené, že financie na opravu tejto budovy sú, ale je potrebné získať aj iného partnera, aby chod budovy mohol v budúcnosti fungovať a preto, že farský úrad nemá možnosť sám získať fondy a dotácie.
Pán dekan navrhol ako partnera Mesto Krupina.
Bolo uvedené, že mesto ako samosprávny orgán nemôže byť partnerom, pretože by to bolo komplikované a situáciu by to nezlepšilo.
Pán dekan oboznámil, že s otcom biskupom Rudolfom Balážom hovorili o farskej budove pri amfiteátri a spolu s FR chce hľadať čo najoptimálnejší spôsob využitia pre duchovné dobro farnosti.
- Oboznámenie s históriou bývalého piaristického kláštora až po jeho súčasné využívanie Domom nádeje.
- Pán dekan zhodnotil, že farnosť je ekonomicky ohľadom základných úloh sebestačná, finančné dary a zbierky postačujú na chod farnosti. Na realizovanie nadštandardných zámerov bude potrebné hľadať partnerov a sponzorov.

- Mediálna komisia
- Pán dekan zhodnotil, že médiá vo farnosti veľmi dobre fungujú, najmä farský časopis Kéfas a aj farská webová stránka.
- Pán dekan navrhol odvysielanie záznamu z rôznych slávností farnosti v mestskom vysielaní káblovej televízie.
- Pán dekan navrhol osloviť tvorcov regionálneho dvojtýždenníka Hontianske noviny a Krupinské noviny s ponukou vytvorenia „rubriky o živote farnosti“.

Záver
- Členovia oboznámili s ekumenickou spoluprácou počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
Pán dekan navrhol spoločné modlitbové bohoslužby a občasné vzájomné návštevy na slávnostných bohoslužbách.
- Pán dekan uviedol, že funkčné obdobie FR sa skončilo v mesiaci jún 2008. Nakoľko sa však vo farnosti vymenili obaja kňazi, navrhol predĺženie obdobia pôsobenia FR vytvorenej v roku 2003 o jeden rok, teda do júna 2009, kedy sa uskutočnia nové voľby.