28. nedeľa cez rok

28. nedeľa cez rok

28. nedeľa cez rok B

On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!” Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.” Oni sa ešte viac čudovali... [...] Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“

Viď Mk 10,17-30

E-vanjelium on-life

Po smutnom odchode bohatého človeka, ktorý nemal odvahu či ochotu vymeniť svoj veľký majetok za poklad v nebi, zostávame v prítomnosti udivených učeníkov a sme svedkami toho, ako sa ich údiv ešte stupňuje. Najprv zostanú zarazení nad Ježišovými slovami o tom, ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Potom sa čudujú ešte viac, keď počujú, že vstup boháčov do nebeského kráľovstva je porovnateľný s prechodom ťavy cez ucho ihly. Vrcholom ich údivu je nakoniec Petrova reakcia: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ (Evanjelista Matúš v tejto situácii pripája trochu trpkastú otázku: „Čo z toho teda budeme mať?“ Viď Mt 19,27). V Markovom ani v Lukášovom evanjeliu (viď Lk 18,28) však Peter žiadnu otázku nevyslovuje a my teda môžeme v jeho slovách zachytiť predovšetkým údiv, že to, čo sa javí ako ľudsky úplne nemožné, sa v živote Ježišových učeníkov naozaj stalo skutočnosťou.

Škoda, že ten bohatý dobrý človek už odišiel. Petrov údiv by mu bol len na osoh. Takýto údiv je totiž počiatkom pravého obrátenia, ktoré práve on tak veľmi potreboval. Obrátenie a nasledovanie Ježiša, ku ktorému sa človek núti so zaťatými zubami a so smútkom či dokonca zármutkom, nie je pravým obrátením a nasledovaním. Skutočné obrátenie a nasledovanie Ježiša je predovšetkým plodom radostného údivu nad tým, čo v našom živote a okolo nás pôsobí ten, ktorý nás povoláva.