Zbor pri kostole

 

SPEVÁCKY ZBOR pri Rím.-kat. kostole Narodenia Panny Márie v Krupine

 

Spevácky Zbor pri Rímsko-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Krupine vznikol v roku 1991. je komorným, 24 členným miešaným zborom, ktorý popri účinkovaní na liturgických obradoch počas celého roka, nevyhýba sa ani koncertným vystúpeniam.

Pravidelne sa zúčastňuje na festivaloch v Krupine, vo Zvolene, v Trebišove. V rokoch 1995, 1997, 1998, 2001 súťažil zbor na celoslovenskej prehliadke cirkevných speváckych zborov v Námestove, kde získal vo svojej kategórii komorných zborov zlaté pásmo a 1. miesto.

V jeho repertoári sú skladby svetových skladateľov (Lotti, Hädel, Mozart, Schubert, Brückner), ale i slovenských (M. Schneider Trnavský, J. Podprocký).

Dirigentkou zboru je Mgr. Anna Ližbetinová.

Aj keď je zbor malým združením, spieva rád a s láskou.

 

Prvé profilové CD

       

 

 

 

JUBILEUM ZBORU

Dňa 2.1.2011 sa v chráme Narodenia Panny Márie v Krupine o 15.00 hod. rozozvučali tóny organa a začal sa Novoročný koncert krupinského chrámového speváckeho zboru.

Pri privítaní a úvodnom slove pána dekana, sme si uvedomili, že náš spevácky zbor existuje už 20 rokov. V mysli sa mi vyrojili spomienky na prvé ročníky Vianočných spevov, ktoré sa niesli v  duchu ekumenizmu, nakoľko sa na nich predstavili spevácke zoskupenia detí, mládeže a dospelých oboch cirkví v Krupine – evanjelickej i rímskokatolíckej.

Spomenula som si na začiatky nášho zboru, na predvianočný čas v r. 1989, čas eufórie z pádu totality, keď ma  p. farár G. Hegedüš požiadal, aby som nacvičila niektoré časti Vianočnej omše A.Hlinku. Na fare, pri teplej peci, zišli sa prvé speváčky - M. Mitterová, B. Polcíková, M. Slováčiková, Janka a Lenka Dadové, M. Rusnáková, M. Melichová, M. Moravčíková, Sýkorová, K. Tuhárska (prepáčte, ak som si na všetky nespomenula).

Po nástupe na miesto organistky v lete 1990, sa na sv. omšiach začali schádzať okolo organa speváčky, ktorých spevácky potenciál by bolo škoda nevyužiť. Priestor a akustika nášho chrámu bol na to priam predurčený. Horšie to bolo s mužmi. Tých bolo málo a bolo ich treba doslova hľadať. Božím riadením som spoznala krásny barytón J. Viciana, tenor M. Matušova a P. Benedeka, hlboký bas M. Mackova. Neskôr sa pridali, A. Vician, F. Macko, Erik .a Rasťo Krátky, M. Janek, J. Dindeš, P. Moniš, C. Mackov a speváčky D. Miková, G. Köstlerová, E. Krčová, A. Varholová, Š. Melichová, L. Krátka, T. Spurná, D. Sviatková, M. Frčková, E. Monišo vá, K. Sliacka, A. Ližbetinová.

 Za 20 rokov niektoré speváčky zmenili stav a meno, viacerí speváci sa odsťahovali a nahradili ich noví speváci – P. Lopušník, M.Kováč, L. Zdechovanová, M. Verónyová.

Prvoradou úlohou speváckeho zboru bolo spievať na sv .omšiach. Čoskoro sme  účinkovali aj na koncertoch, festivaloch, celoslovenských súťažiach, ktoré boli pre nás veľmi úspešné (zlaté pásma, 1. miesta) a Spevácky zbor pri Rímskokatolíckom kostole v Krupine sa dostal do povedomia speváckej zborovej obce na Slovensku. V r.2008 sme vydali profilové CD, z ktorého niektoré skladby sa ozývajú aj vo vysielaní rádia Lumen.

Všetkým vystúpeniam však predchádzala tvrdá drina na skúškach, sebaobetovanie, odriekanie, sebazaprenie, ale aj veľa pochvalných slov, duchovné obohatenie, zážitky, nové priateľstvá s členmi iných zborov. Spevácky zbor nie je zoskupenie jedinečných individualít, spevákov sólistov, s dobrým sluchom, intonačnými schopnosťami, hlasovým fondom. Spievať v zbore, to je ochota podriadiť sa potrebám zboru, schopnostiam celého kolektívu tak, aby výsledný efekt bola dokonalá súhra intonačná, rytmická, dynamická, výrazová.

 Chrámový  zbor – to je predovšetkým o pokore. ,,Pyšný človek nemôže spievať v zbore“(Mgr.T. Kanišáková PhD), lebo je rušivým elementom. Narúša jednotu, ktorá je v zbore prvoradá. Spevák chrámového zboru sa musí stotožniť s tým, o čom spieva. Ak speváci  začnú spievať v duši, potom príde aj kvalitná intonácia, výraz.

Po 20. rokoch zbor oživili mladé speváčky, ktoré dodali elán aj nám starším (sestry Čerbové, M. Tomašovicová, P. Lopušníková,  J.Hriňová, J. Pillerová). Privítala by som, keby M. Šufliarskeho podporili aj ďalší speváci a miesto dirigentky zaujala nová osobnosť, lebo ľudský organizmus sa vyčerpáva a síl ubúda.

Aj novoročný koncert potvrdil, že naša farnosť disponuje kvalitným a po omladení, perspektívnym speváckym telesom.

 ,,Zborový spev je cesta k rozvíjaniu a kultivovaniu pozitívnych ľudských hodnôt osobnosti človeka prostredníctvom tvorenia a prežívania estetických a duchovných rozmerov hudby“ (Mgr.T. Kanišáková PhD). Chcem sa spevákom za ich prácu poďakovať a popriať im, aby  mali pochopenie a podporu pre svoju činnosť vo svojom okolí, aby vždy spievali na česť a slávu Najvyššieho. Tým sa mu odvďačíme za krásny  dar, hudbu a spev, ktorý sme od Neho dostali.

A.L.