História kostola

Najstaršie zmienka o území, na ktorom vzniklo dnešné mesto Krupina, je z roku 1135. Pravdepodobne v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. udelil Krupine prvé mestské privilégiá, ktoré po vpáde Tatárov v roku 1241 – 1242 obnovil bulou z 15.decembra 1244.

Chrám bol viackrát upravovaný. V roku 1415 bolo postavené polygonálne presbytérium s gotickou krížovou klenbou. Klenba lodí sa po zničení kostola požiarom 5.6.1676 prepadla a kostol ostal v ruinách až do roku 1699 – 1705, kedy bol zreštaurovaný. V roku 1715 ho belehradský biskup Lucas Natali zasvätil na česť narodenia Blahoslavenej Panny Márie. Ako deň posvätenia chrámu bola stanovená nedeľa Najsvätejšej Trojice.

Rozmery chrámu: dĺžka: 37 m, šírka: 16,80 m a výška hlavnej lode je 13 m. bočné lode sú od hlavnej lode oddelené oblúkmi dosadajúcimi na štvorcové piliere, ktorých rozpätie sa rovná šírke strednej lode. Na prostrednom okne vo svätyni je obraz narodenia Panny Márie s erbom mesta z roku 1948.

Z interiéru chrámu vyniká neskorogotický krídlový oltár Panny Márie, Kráľovnej apoštolov. Plastiky pochádzajú z roku 1515-1520 z dielne banskoštiavnického majstra MS. Plastiky apoštolov sú považované za dielo majstra svätobeňadického Božieho hrobu z konca 15. storočia. Na boku južnej lode je kaplnka s gotickou klenbou z roku 1415, ktorá bola pôvodne zasvätená Panne Márii a od roku 1710 sv. Rozálii.

Táto pôvodne románska trojloďová bazilika stojí dodnes ako pripomienka pre všetkých, ktorí sem prichádzajú, aby sa posilňovali Ježišom Kristom prítomným v Eucharistii a obnovovali svoj život podľa Božieho slova, ktoré tu zaznieva.

 

Ursprünglich dreischiffige romanische Basilika der Jungfrau Marias Geburt

Die älteste schriftliche Erwähnung über dem Gebiet, wo heutige Stadt Krupina entstanden ist, kommt aus dem Jahre 1135. wahrscheinlich im Jahre 1238 hat ungarischer König Belo IV. An Krupina erste Stadtrechte erteilt hat, die bei dem Einfall von Tatarenhorden im Jahre 1241 1242 verlustig gegangen sind. Durch Bulle von 15. Dezember 1244 waren die Stadtrechte erneuert.

Die Kirche war mehrmals hergerichtet. Im Jahre 1415 war das polygonale Presbyterium mit gotischem Kreuzgewölbe gebaut. Das Schiffsgewölbe war nach dem Brand am 5.Juni 1676 eingestürzt und die Kirche blieb in Ruinen bis den Jahren 1699 – 1705, wann sie restauriert war. Im Jahre 1715 war die Kirche von beogradischem Bischof Lucas Natali zu Ehren Benedeien Jungrau Maria eingeweiht. Als Tag der Einweihung war Sonntag der Heiligsten Dreifaltigkeit bestimmt.

Die Masse der Kirche: Lange: 37,10 m, Breite: 16,90 m und Höhe in dem Hauptschiff ist 13 m. Seitenschiffe sind vom Hauptschiff durch Gewölbebogen, die an viereckigen Pfeiler sitzen, abgetrennt. Spannweite dieser Pfeiler ist der Breite des mittleren Schiffes gleich. Am mittleren Fenster im Heiligtum befindet sich Bild der Jungrau Maria Geburten mit Stadtwappen aus dem Jahre 1948.

Aus dem Interieur der Kirche exzelliert spätgotischer Flügelaltar Jungfrau Maria, Apostelkönigin. Die Skulpturen stammen aus den Jahren 1515 – 1520 vom Werkstatt Schemnitzer–Meister MS. Apostelskulpturen sind als Werk des Meister aus Hl. Benedikt aus 15.Jahrhundert erhalten. Auf der Seite der Sudschiffes befindet sich Kappelle mit gotischem Gewölbe aus dem Jahre 1415, die ursprünglich der Jungrau Maria und seit dem Jahre 1710 der heiligen Rosalia eingeweiht ist.

Diese ursprünglich romanische dreischiffige Basilika steht bis heute als Anmerkung für alle, die hierher kommen, dass die durch Jesus Christus, der in Eucharistie anwesend ist, stärkten und sein Leben nach dem Wort des Gottes, dar hier zu hören ist, wiederaufnahneu.

 

  Originally a Romanesque three nave Basilica of Nativy of Virgin Mary

The first written record of the City of Krupina dates back to 1135 AD.

It is assumed a Hungarian king Belo IV. granted the city its first municipal privileges in 1238, which after the Tartars΄ attacks in 1241-1242, he renewed through a Bull on December 15, 1244.

This Church was reconstructed several times. In 1415 a polygonal presbytery with a Gothic cross vaulting was built. A great fire in June 5, 1676 had destroyed the vaulted roof in all of the naves. They collapsed and the Church stood in ruins until 1699 when a six year restoration took place. In 1715 it was consecrated in honor of the Nativity of the Blessed Virgin Mary by Lucas Natali, a bishop from Belgrade. The Sunday of the feast of the Most Blessed Trinity was agreed upon to be the Church΄s consecration date.

The dimensions of the Church are: lenght: 37 metres (cca 40,3yrd.) , width: 16,80m (18,3 yrd.) and the height is 13m (14,7yrd.) The side naves are separated from the main one by arches situated on square columns and their breadth equals the breadth of the main nave.

A central window over the sanctuary bears a picture of the Nativity of the Blessed Virgin as well as the coat of arms of Krupina created in 1948.

The interior of the Church is decorated with a Late Gothic alar altar of the Virgin Mary – Queen of the Apostles. It was created in the Banska Bystrica workshop of woodcarving Master MS and dates back to the years 1515-1520. The plaster statues of the Apostles are thought to be the art of the Master of the Tomb from Svätý Beňadik and are dated to the end of 15th century. To the side of the nave is a chapel with a Gothic vaulting from 1415 which originally was consecrated to the Virgin Mary and as of 1710 to St.Rosalia.

This originally Romanesque three nave Basilica stands here until today as a reminder to all who visit, to strengthen themselves through Jesus Christ present in the Eucharist and renew their life according to God’s Word, which resounds here every day.

 

Az eredeti román stílusú háromhajós "Szuz Mária szuletése" bazilika története

A legöregebb feljegyzések arról a helyről, melyen a mai Korpona található, az 1135-ös évekből származnak. Minden valószinuség szerint 1238-ban IV. Béla magyar király első városi rangot adományozott Koropna városának. 1241 – 1242 – es években a tatárok elesése után ezt a rangot bullával 1244 dec. 15-én felújította.

A templom épulete többször volt felújítva. 1415-ben polygonális presbitérium gótikus keresztes boltívvel volt építve. A hajó boltíve az 1676 jún. 5.-i tuzvész következtében leomlott és a templom 1699-ig romokban állt. 1705-ben rekonstruálták. 1715-ben a belgrádi puspök Lucas Natali, Szuz Mária szuletésének tiszteletére felszentelte. A templom felszentelésére a szentháromság vasárnapjavolt kijelölve.

A templom méretei: 37 m hosszú, 16,80 m széles és a fóhajú magassága 13 m. Az oldalsó hajó a fóhajótól hajlatokkal van elválasztva. A szentély középső oldalán Szuz Mária szuletésének képe van, a város címerével, mely 1948-ból származik.

A templom interiérjéből kitúnik a késő gótikai Szuz Mária szárnyasoltár, apostolok Királynője. Ezek a plasztikák az 1515-1520-as évekből származnak a bezstercebányai mestertől. Az apostolok plasztikái a 15.századból valók, melyek a szentbenedeki mester múvei. A dél aldali hajó oldalánál gótikus boltívvel kápolna található, mely 1415-ből származik. Eredetileg Szúz Máriánák volt felszentelve, és 1710-től szent Rozáliának.

Ez az eredetileg háromhajós román stílusú bazilika a mai napig mindazoknak a híveknek szolgál, akik azért érkeznek ide, hogy erősodjenek hitúkben, Jézus Krisztus tanítása szerint, és Isten szavai megfogadásában felújítsák életúket.