Senohrad

29.04.2012 16:12

Filiálky:

Lackov
Dačov Lom
Lešť -Vidov Vrch

Sucháň
Zemiansky Vrbovok

Mgr. Ladislav Zajac

Správca farnosti:

Mgr. Ladislav Zajac
farár

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Senohrad
962 43 Senohrad

Tel.: (045) 559 51 42

Mail:
senohrad@fara.sk
Web:
www.fara.sk/senohrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senohrad

Senohrad - kaplnka

Lackov

Lackov

Lackov - zvonica

 

Rozhovor o farnosti:


Rozhovor s bývalým správcom farnosti Mgr. Marekom Suchým

Prezradíte mi na úvod niečo o sebe?
Volám sa Marek Suchý, Mgr., mám 35 rokov, som rodákom zo Sebechlieb. Kňazom som 10 rokov a v súčasnosti pôsobím už viac ako 3 roky ako správca - administrátor farnosti Senohrad a ex currendo aj Čekovce.

Môžem Vás poprosiť o predstavenie Vašej farnosti?
Vo farnosti Senohrad máme kostol sv. Imricha (1768) a kaplnku sv. Jána Nepomuckého (1748), ktorú veriaci nazývajú Ružencovou kaplnkou. Výročná farská poklona je ustanovená na 3. júna. Počet obyvateľov v Senohrade je 781; rímsko-katolíkov: 765, evanjelikov: 8 a ostatní sú bez vyznania a neveriaci. Filiálkami farnosti Senohrad sú: Dačov Lom, Horné Mladonice (kostol sv. Demetera), Vidov Vrch - Lešť, Zemiansky Vrbovok. V obci je aj Základná škola (1.-9. roč.), ktorá združuje deti zo všetkých okolitých dedín, dnes má 140 žiakov a náboženskú výchovu na celej škole vyučujem ja.
História: Traduje sa, že počas vpádov a prenasledovania dediny Turkami, miestni obyvatelia si na vrchu zvanom Kriváň (dnes tu stojí farský kostol) postavili hradby zo sena a do nich ukryli vozy, ktorým zo sena trčali iba oje. Takto oklamali o svojej sile Turkov, ktorí sa naľakali a z obce utiekli. Vraj, majú tam veľký a mocný hrad a množstvo diel. A tak dodnes v Senohrade koluje táto tradícia, že Senohradčania si postavili zo sena hrad, a tak vznikol názov obce Senohrad.
K farnosti Senohrad je pridelené ex currendo aj spravovanie farnosti Čekovce. Táto farnosť je žiaľ už skoro 20 rokov bez stabilného kňaza, hoc veriaci by kňaza vo farnosti s radosťou uvítali. Obec Čekovce má 480 obyvateľov, prevažne katolíkov. Sväté omše tu bývajú dvakrát do týždňa. Je tu farský kostol Ružencovej Panny Márie, postavený v r. 1925. Farská poklona tu býva 31. januára.

Čím je Vaša farnosť zaujímavá?
V našej farnosti Senohrad bolo ako v jednej z prvých troch farností na území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska založené bratstvo sv. Ruženca, ktoré dnes oslavuje už 125. rokov svojho založenia. Založil ho tamojší pán farár Samuel Posch spolu so svojou kuchárkou Katarínou Wittmannovou v r. 1883. Oficiálne pôsobenie a potvrdenie Ružencového bratstva v Senohrade spolu s udeleným odpustkov udelil pápež Inocent XI. a znovu ho potvrdil i pápež Pius IX. V tom čase boli založené a schválené len 3 bratstvá a to v Košiciach, v Rábe (Maďar-sko) a v Senohrade. Dnes má toto bratstvo v Senohrade zapísaných viac ako 19.000 členov. Hroby zakladateľov bratstva sú na miestnom cintoríne v obci.
Ďalšou zaujímavosťou farnosti je stavba tzv. Ružencovej kalvárie (ružencové schody), ktorá má v okolí kostola 15 kaplniek (tajomstvá) a bola postavená v r. 1934. Koniec koncov, nemožno ešte opomenúť aj kaplnku sv. Jána Nepomuckého, ktorú si veriaci nazvali a nesie meno Ružencová a nachádza sa v strede obce pri hlavnej ceste. Táto bola postavená v r. 1748 a dodnes sa v nej slúžia sv. omše počas týždňa. Vo farnosti, ako na svojom prvom kaplánskom mieste v rokoch 1865 - 1868 pôsobil aj veľký národovec, kňaz Andrej Kmeť. Stará budova fary stojí v obci dodnes vedľa novej fary a je kultúrnou pamiatkou, spolu s farským kostolom.

Aké aktivity fungujú vo Vašej farnosti?
Z aktivít farnosti spomeniem len niektoré. Predovšetkým to, že farnosť Senohrad je vo svojom blízkom i širokom okolí vyhľadávaným Ružencovým pútnickým miestom. Každoročne sa tu v prvú októbrovú nedeľu koná ružencová púť s množstvom prítomných pútnikov.
Ďalej sú to aktivity našich mladých ľudí - detský spevokol Ruženček, mládežnícky spevokol a miešaný spevokol dospelých pod vedením p. Evy Guttenovej.
Medzi aktivity spojené s obcou patria: vianočné koledovanie s betlehemom, dievčenská koleda na sv. Luciu, duchovný program a darčeky pre deti do 10 r. na sv. Mikuláša, spomienkové dni na Vdp. Kmeťa, farský ples na fašiangy z voľbou mládežníckeho richtára a richtárky, ktorí sú počas roka nápomocní kňazovi pri rôznych farských akciách a slávnostiach, počas letných prázdnin výjazdy na kúpaliská s miništrantmi, farské opekačky a mnohé iné. Pre starších je to duchovný program v októbri - mesiac úcty (dôchodcovia, jubilanti)... Počas roka sa mladí birmovanci modlia v pôste Krížovú cestu, v októbri sa predmodlievajú ruženec a keď je to potrebné, pomáhajú kňazovi na fare.

Od júla 2008 Vaša farnosť patrí do dekanátu Krupina. Ako vnímate túto zmenu, čo od nej očakávate?
Myslím si, že každá zmena je pre nás niečo nové a výnimočné. Bolo to vhodné rozhodnutie, urobiť Krupinu sídlom dekana, nakoľko je to okresné mesto a zároveň aj sídlo mnohých pre ľudí dôležitých a potrebných inštitúcií (nemocnica, daňový úrad...).
Takže, ak človek niečo potrebuje, bude mať blízko aj na dekanský úrad. Tiež bolo správne, že úrad dekana prevzal kňaz Bansko-Bystrickej diecézy, nakoľko lepšie pozná komunikáciu vybavovania agendy medzi dekanátom a biskupom. Ale nová spolupráca z dekanom je na veľmi dobrej úrovni, aj očakávania sú veľké, avšak pevne verím, že aj po tejto zmene sa fungovanie nášho dekanátu nijako neovplyvní, nakoľko sa s Vdp. dekanom Šmidriakom mnohí poznáme už od čias nášho spoločného štúdia a života na fakulte i v seminári v Bratislave.
Želám Vám i vášmu časopisu hojnosť Božieho požehnania a veľa úspechov v ohlasovaní Božieho kráľovstva ľuďom i takouto formou.

Ďakujem za rozhovor a prajem hojnosť Božieho požehnania vo Vašej kňazskej službe.